Adatkezelési tájékoztató

 

 

Jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól a norton4kft.hu weboldal használatának tekintetében. A tájékoztatóban nem említett  kérdésekben a Jogi nyilatkozatban írt általános rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi nyilatkozatot megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el e feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

1.A HONLAP MEGNEVEZÉSE:

A weboldalam címe: norton4kft.hu

A norton4kft.hu tiszteletben tartja a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat és rendeleteket,  minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.(GDPR)

 

HATÁLYOS  JOGSZABÁLYOK

amelyeknek -időbeli, -területi,  -tárgyi hatályát a jelen dokumentum kiadásakor  figyelembe vettünk az alábbiak:

 • EU 2016/679 RENDELETE : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
 • 2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv
 • 2008 évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV
 • 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. („Infotv.”), A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.
 • évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről,
 • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 1. Ki kezeli a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a norton4kft.hu oldal üzemeltetője, továbbiakban, mint Üzemeltető (elérhetőségek, további adatok: Impresszum) a weboldalon keresztül érintetthez köthető módon nem gyűjti és nem kezeli.

 1. Milyen adatok kezelése történik?

Ön személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, ennek megfelelően a honlap ilyen használatára az általános adatvédelmi rendelet (GDPR)  hatálya nem terjed ki. Azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot.  Bejegyzésekre feliratkozásra  valamint hírlevélre feliratkozásra a weboldalon nincs lehetősége.  Adatvédelmi tájékoztatót és jognyilatkozatot ennek megfelelően bocsájtjuk rendelkezésére!

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat. – ilyen adatokat ezen a weboldalon nem kezelünk.

Az alábbi technikai adatok kezelése történik személyhez nem köthető módon:

 • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)
 1. Milyen célból kezelünk technikai adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

Az Ön személyhez nem köthető technikai adatai kezelésének célja, az Ön hozzáférésének biztosítása a honlaphoz, valamint a honlap biztonságos működtetése, a honlap feltörése elleni védelem, statisztikai információk megállapítása a látogatottsággal kapcsolatban.

 1. Az adatkezelés ideje

Az adatok a böngészés ideje alatt épülnek be a mi weboldalunkba, és a böngésző bezárása után törlődnek. Továbbá lásd a süti – cookie szabályzatot.

 1. Kik ismerhetik meg az adatokat ?

A Tulajdonos az Ön személyes adatait semmilyen esetben nem adja ki vagy adja át harmadik fél részére! Ez alól kivételt képeznek a Magyarországi hatóságok írásban történő adatigénylései.

 1. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos  tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben a weboldal működtetése kapcsán:

 • Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
  • Továbbá a Chrome böngésző
  • Firefox Mozilla böngésző
 • Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 7 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
 • Az adatfeldolgozó megnevezése: AB Plusz Kft. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48., Adószám: 21586091-2-13 E-mail cím: support@abplusz.hu  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli tárhelyszerződés alapján a személyhez nem köthető technikai  adatok tárolását végzi.  A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Facebook Ireland Ltd. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő Facebook rehisztációja alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.  https://www.facebook.com/privacy/explanation
 1. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről a weboldal működtetése kapcsán: a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27., illetve a lakóhelye szerint illetékes törvényszék), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás lehetősége (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetősége.: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Cookies (sütik) kezelésről

Az oldalon a Süti – Cookie kezelés oldalon tájékozódhat.

 1. Más weboldalakra irányító linkek

A norton4kft.hu weboldal külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A norton4kft.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik e honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

 1. Adattovábbításról

A megadott nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához szükséges  külső adatkezelő lehet a Facebook, Google, Twitter vagy egyéb, adott funkciónál megjelenített cég – szolgáltatás.

 1. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

 

Fogalmak

 1. évi CXII. törvény 3. § alapján
 1. érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat:a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat:a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős:az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő:az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

© Püspökladány, Norton-4 KFT.hu
Utolsó frissítés: 2018. május 25.